Opći uvjeti poslovanja za Lidl poklon karticu

1. Opće odredbe
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Ovim se Općim uvjetima poslovanja (dalje: ''Opći uvjeti'') uređuju uvjeti kupnje i korištenja Lidl poklon
kartice (dalje: ''Kartica'').


Izdavatelj Kartice je društvo Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika
Gorica, OIB: 66089976432 (dalje: ''Lidl'').


Za potrebe teksta ovih Općih uvjeta, ''Vlasnikom Kartice'' smatra se osoba koja je u posjedu Kartice, bez
obzira na koji od zakonom dopuštenih načina stjecanja je ta osoba stekla Karticu (primjerice kupnjom,
darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem i dr.). Preprodaja i bilo koji drugi način naplatnog prijenosa kartice je
zabranjena.


Kupnjom i/ili korištenjem Kartice Vlasnik Kartice s Lidlom sklapa Ugovor o korištenju kartice na donositelja
te izjavljuje svoju suglasnost s primjenom ovih Općih uvjeta. Lidl zadržava pravo izmjene Općih uvjeta. U
svakom slučaju, važeća verzija Općih uvjeta u svakom je trenutku dostupna u svim poslovnicama Lidla te
na internetskoj stranici www.lidl.hr/kartice.

2. Korištenje Kartice, prodajna mjesta
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Kartica se može koristiti za kupnju robe u svim trgovinama Lidl u Republici Hrvatskoj (dalje: ''Prodajna
mjesta
''). Lidl ne jamči da će u svakom trenutku i na svakom Prodajnom mjestu biti moguće korištenje
Kartice (primjerice, moguće su poteškoće tehničke prirode).


Saldo na Kartici nije elektronički novac te se ne može u cijelosti ili djelomično unovčiti (primjerice, isplatom
salda u gotovini ili na bankovni račun Vlasnika Kartice i slično).


Stanje salda na Kartici ne može se nadopuniti (primjerice uplatom).


Kupnja se obavlja na način da se sa Kartice umanjuje iznos u vrijednosti robe kupljene na Prodajnim
mjestima, sve dok saldo na Kartici ne dosegne 0,00 kn. Kupnja (tj. potrošnja salda) može se izvršiti u jednoj
ili više transakcija. Ukoliko saldo na Kartici nije dovoljan za podmirenje željenog iznosa, saldo će se smanjiti
do iznosa 0,00 kn, a ostatak iznosa računa će biti plaćen na drugi prihvatljivi način (gotovinom, bankovnom
karticom).


Stanja salda Kartice može se provjeriti na Prodajnom mjestu, telefonom na broj 0800-200220, e-mailom
kupac@lidl.hr ili na www.lidl.hr/kartice.

3. Naknade
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Za kupnju uz korištenje Kartice i provjere salda na Kartici ne naplaćuju se nikakve naknade.

4. Povrat
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Nije moguć povrat ispravne Kartice (kao, primjerice, povrat tekstilne robe).

5. Važenje Kartice
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Karticu je moguće iskoristiti u roku od 3 godine od dana kupnje Kartice u Lidlu.

6. Sigurnost Kartice, sumnja u neispravnost kartice i blokiranje Kartice
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Vlasnik Kartice dužan je Karticu čuvati na sigurnom i štititi je od pristupa neovlaštenih trećih osoba. Lidl ne
preuzima obvezu naknade štete u slučaju gubitka, krađe ili zloporabe kartice.


U slučaju sumnje u ispravnost Kartice, o istome je potrebno bez odgode obavijestiti Lidl, i to na Prodajnom
mjestu ili telefonom na broj 0800-200220 ili e-mailom kupac@lidl.hr ili na www.lidl.hr/kartice.


Lidl je ovlašten odbiti korištenje Kartice (dalje: ''blokiranje Kartice'') u slučaju sumnje na bilo kakvu prijevaru
ili zlouporabu ili iz bilo kakvih drugih sigurnosnih razloga ili ako je Lidl to dužan učiniti sukladno zakonu.
Blokiranje Kartice trajat će sve dok se ne utvrdi da ne postoje opravdani razlozi za odbijanje korištenja
Kartice.

7. Zaštita osobnih podataka
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Prilikom kupnje i korištenja kartice Lidl ne prikuplja osobne podatke Vlasnika Kartice.


U slučaju kontakta ostvarenog s Vlasnikom Kartice u svrhe utvrđene ovim Općim uvjetima (primjerice, prijava
sumnje u neispravnost Kartice, provjera salda putem telefona ili e-maila, ulaganje prigovora potrošača i sl.),
prikupljaju se osobni podaci nužni za komunikaciju s Vlasnikom Kartice i rješavanje njegovog zahtjeva.
Detaljnije odredbe o zaštiti podataka nalaze se na www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

8. Mjerodavno pravo, rješavanje sporova, važeća verzija općih uvjeta
Prikaži sadržaj
Sakrij sadržaj

Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju ugovora s međunarodnim elementom, primjenjuje se
pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi i međunarodnih ugovora.


Za sve sporove nadležan je sud u Republici Hrvatskoj.


Ovi Opći uvjeti verz. 10/2020 u primjeni su od 01.11.2020.

Za kartice aktivirane prije 01.11.2020. opće uvjete poslovanja možete pogledati ovdje