Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Obavijest o obradi osobnih podataka prilikom korištenja Lidl parkirališta na kojima uslugu organiziranja i naplate parkiranja vrši poslovni partner Poslovni sistemi TILIA d.o.o.

Ovime Vas kao korisnika parkinga želimo informirati o tome kako Lidl postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem Vaših osobnih podataka kao i načinu ostvarivanja Vaših prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Uredba).


1. Voditelj obrade osobnih podataka


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: ''Lidl'')


Izvršitelj obrade osobnih podataka


Cjelokupni proces poslova naplate parkiranja i nadzora nad parkiranjem u ime i za račun voditelja obavlja izvršitelj Poslovni sistemi TILIA d.o.o. (dalje: „Pružatelj usluge naplate parkiranja“). Sve reklamacije u vezi procesa naplate možete poslati putem e-mail adrese pstilia@pstilia.hr, a prijave neispravnosti uređaja za parkiranje putem broja +385916063444.


Službenik za zaštitu podataka


Sve zahtjeve vezane uz ostvarivanja prava ispitanika i upite o obradi osobnih podataka možete uputiti službeniku putem e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr


2. Svrha i pravni temelj za obradu osobnih podataka


Osobni podaci prikupljaju se neposredno od Vas te u posebnim slučajevima posredno iz drugog izvora i obrađuju se na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Uredbe radi izvršavanja ugovora ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o korištenju parkirališta.

Osobni podaci korisnika parkinga obrađuju se korištenjem automatskog sustava za prepoznavanje i očitovanje registarskih pločica koji bilježi registarsku oznaku korisnika parkinga putem ANPR kamera.

Opseg prikupljanja i daljnja obrada podataka korištenjem sustava je ograničena na izvršenje ugovora (naplatu i kontrolu naplate parkinga) te komunikaciju s korisnikom parkinga sukladno Općim uvjetima naplate parkiranja.


3. Kategorije osobnih podataka


Putem sustava za automatsko prepoznavanje i očitavanje registarskih pločica obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika parkinga: registarska oznaka, vrijeme ulaska i izlaska iz parkirališta.

U slučaju izdavanja dnevne parkirališne karte obrađuju se osobni podaci iz točke 4. ove Obavijesti.

Za naplatu parkiranja na Parkiralištu koristi se satna i dnevna parkirališna karta. Plaćanje parkinga vrši se slanjem SMS poruke ili plaćanjem putem Parkwallet Premium ili druge aplikacije za plaćanje parkinga. Instalacija i korištenje aplikacije u potpunosti je dobrovoljno. Korisnici parkinga samostalno odlučuju hoće li preuzeti aplikaciju, kao i o korištenju i uklanjanju aplikacije. Prilikom pokretanja i korištenja aplikacija smatrat će se da je korisnik parkinga pročitao, razumio i prihvatio ovu obavijest o obradi osobnih podataka kao i uvjete korištenja aplikacije. Prilikom plaćanja parkinga, osobne podatke korisnika parkinga (registarska oznaka, broj mobitela, podatke potrebne za kreiranje korisničkog računa) prikuplja pružatelj mobilnih usluga, odnosno pružatelj aplikacije u skladu s vlastitim politikama privatnosti. Radi korištenja aplikacije, potrebno je da korisnik parkinga nakon instalacije kreira korisnički račun i prođe proces registracije i aktivacije. Navedene osobne podatke obrađuje samo pružatelj mobilnih usluga ili pružatelj aplikacije te se osobni podaci ne prosljeđuju voditelju ili izvršitelju obrade osobnih podataka.

Više o korištenju aplikacije te mogućnosti i načinu kupnje parkirališnih karata kao i deaktivaciji korisničkog računa pročitajte u uvjetima korištenja aplikacije; https://parkwallet.ipt.hr/privacy_security_policy.html

U postupku navedenih obrada osobnih podataka nema automatiziranog donošenja odluka niti izrade profila ispitanika.


4. Primatelji osobnih podataka


Osobne podatke korisnika parkinga u ime i prema uputama voditelja obrade obrađuje izvršitelj obrade (pružatelj usluge naplate parkiranja) u skladu s člankom 28. Uredbe te svim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka. Izvršitelj obrade na temelju sklopljenog sporazuma s MUP-om, a u svrhu pružanja usluga naplate i kontrole parkiranja za one korisnike koji nisu platili parking, dostavlja MUP-u registarsku oznaku za koju je izdana dnevna parkirališna karta, a MUP na temelju dobivene registarske oznake, izvršitelju obrade dostavlja osobne podatke o vlasniku vozila odnosno korisniku vozila iz ugovora o leasingu.

Osobni podaci koji MUP dostavlja izvršitelju obrade su slijedeći: prezime i ime vlasnika/naziv vlasnika odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu, prebivalište/boravište/sjedište vlasnika odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu, OIB vlasnika vozila odnosno korisnika vozila iz ugovora o leasingu, vrsta osobe (pravna/fizička). Prijenos osobnih podataka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe.


5. Razdoblje pohrane osobnih podataka:


Podaci o korisniku parkinga se pohranjuju tijekom korištenja parkinga, odnosno 7 dana u privremenoj memoriji lokalnog servera koji se nalazi na lokaciji parkirališta radi naplate parkiranja i rješavanja bilo kakvih pritužbi te zaprimljenih upita korisnika parkinga. Ako se vozilo zadržalo na parkiralištu duže od 7 dana, podaci se prikupljaju tijekom korištenja parkirališta kao i 7 dana nakon izlaska vozila iz parkirališta.

U slučaju boravka dužeg od razdoblja dozvoljenog besplatnog parkiranja i neplaćanja parkinga, korisnik u skladu s Općim uvjetima naplate parkiranja društva Lidl plaća dnevnu parkirališnu kartu i tada se podaci čuvaju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, odnosno naplati parking korisniku parkinga. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni podaci čuvaju se sukladno zakonskim propisima.

Podaci koji se na temelju zakonskih obveza moraju čuvati (npr. podaci o računu) čuvaju se 11 godina.

Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.


6. Vaša prava


Prema čl. 15. st. 1. Uredbe imate pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni kod društva Lidl.

Nadalje, ako postoje zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak (čl. 16. Uredbe), brisanje (čl. 17. Uredbe) i ograničenje obrade (čl. 18. Uredbe) vaših osobnih podataka.

Ako se obrada podataka temelji na čl. 6. st. 1. t. (e) ili (f) Uredbe, imate pravo na prigovor u skladu s čl. 21. Uredbe. Ako podnesete prigovor na obradu podataka, ona se neće primjenjivati u budućnosti, osim ako voditelj obrade ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za daljnju obradu koji su jači od Vašeg interesa za opozivom.

Ako ste sami ustupili obrađene podatke, imate pravo na prijenos podataka u skladu s čl. 20 Uredbe.

Ako se obrada podataka temelji na privoli, možete u svakom trenutku opozvati privolu s učinkom za budućnost, a da se pritom ne utječe na zakonitost dotadašnje obrade.

Ako smatrate da vam je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe imate pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava, nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).