Vaš internet preglednik nije podržan.
Za ispravan prikaz web stranice koristite jedan od sljedećih internet preglednika.PažnjaMolimo vas ažurirajte svoj preglednik, ako nastavite s ovim internet preglednikom, vaše iskustvo pregledavanja web stranice neće biti zadovoljavajuće.

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:


Pravila nagradne igre

„Vrijedne nagrade donose ti tjedni Italije i Sicilije“


I. Pravila nagradne igre


Članak 1. Priređivač


Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.


Članak 2. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra započinje 5. veljače 2024. i traje do 10. veljače 2024. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.


Članak 3. Svrha nagradne igre


Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.


Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri


Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Lidl Plus programu vjernosti i Lidl Plus aplikaciju za pametne telefone.


Kupac se prijavljuje za nagradnu igru odabirom opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji.


Nakon klika na „Zaigraj!“ kupac mora skenirati aplikaciju Lidl Plus prilikom kupnje bilo kojeg proizvoda iz tjedna Italije i/ili Sicilije (popis artikala za sudjelovanje u nagradnoj igri bit će objavljen na www.lidl.hr/italija).


Prijava se povezuje s osobnim podacima pridruženima Lidl Plus korisničkom računu (ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail).


Prijavu preko opcije „Zaigraj!“ u Lidl Plus aplikaciji dovoljno je napraviti samo jednom, a kupcu će se automatski ponuditi mogućnost slanja prijave svaki put kada ostvari uvjet za sudjelovanje.Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri


U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.


Članak 6. Nagradni fond


Nagradni fond sastoji se od:


- 1 x Kuhinjski robot Smeg SMF03DGEU D&G, pojedinačne vrijednosti 1.274,15 €

- 1 x Mikser štapni Smeg HBF22RDEU crveni, pojedinačne vrijednosti 160,65 €

- 1 x Blender Smeg BLF01RDEU crveni, pojedinačne vrijednosti 245,65 €

- 1 x Citruseta Smeg CJF01RDEU crvena, pojedinačne vrijednosti 160,65 €

- 1 x Mikser ručni Smeg HMF01RDEU crveni, pojedinačne vrijednosti 152,15 €

- 1 x Toster Smeg TSF02RDEU crveni, pojedinačne vrijednosti 186,15 €


Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.179,40 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.


Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika


Izvlačenje dobitnika nagrade bit će održano 13. 2. 2024.


Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti jednu nagradu.


Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija te će se o istom sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.


Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na internetskoj stranici www.lidl.hr. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonskim ili pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.


Članak 8. Preuzimanje nagrada


Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješten pisanim ili telefonskim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.


Isključena je odgovornost Priređivača za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke dobivene nagrade.


Priređivač nije dužan dobitnicima nagrada dostavljati bilo kakva jamstva/jamstvene listove na osvojene uređaje.


Članak 9. Ostale odredbe


Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.lidl.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.


Članak 10. Objava pravila


Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.lidl.hr/italija prije početka nagradne igre.


Članak 11. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila


Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.


II. Zaštita osobnih podataka


1. Podaci o voditelju obrade


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, OIB: 66089976432 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr


2. Kategorije i izvor podataka


U svrhu provedbe nagradne igre društvo Lidl Hrvatska obrađuje sljedeće osobne podatke sudionika:

- korisničko ime te druge podatke sudionika s Lidl Plus korisničkog računa;

- ime i prezime, adresa, kontakt broj mobitela i e-mail sudionika.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.


3. Svrha i pravna osnova obrade podataka


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri koristiti samo u svrhu njezine provedbe (npr. prikupljanje prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradne igre u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.


U slučaju da se u okviru ovog nagradne igre da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, lidl.hr, Instagram, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradne igre. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradne igre i dodjelu nagrada.


4. Primatelji/ kategorije primatelja


Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Instagram i/ili Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.


5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane


Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.


6. Prava ispitanika


Sudionik nagradne igre ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ove nagradne igre, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik ima pravo pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.


KLASA: UP/I-460-02/24-01/25

URBROJ: 513-07-21-01-24-2