Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Uživaj u okusima Amerike i pripremi se za Super Bowl“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 31. siječnja 2022. i traje do 6. veljače 2022. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je napraviti kupnju 3 proizvoda iz Lidlovog tjedna Amerike* na istom računu na bilo kojem Lidl prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj.

*Popis artikala za sudjelovanje u nagradnoj igri dostupan je ovdje.

Nakon što se ispuni uvjet iz stavka 1. ovog članka, broj takvog računa potrebno je prijaviti na jedan od sljedećih načina:

  • Poslati SMS sadržaja: LIDL, broj računa, ime i prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60777 (2,40 kn/SMS)

ili

  • Ispuniti obrazac na internet stranici www.lidl.hr/amerika (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela).

Korisnici Lidl Plus programa vjernosti mogu ostvariti jedno dodatno sudjelovanje tako da se prijave na stranici www.lidl.hr/amerika/lidl-plus. Potrebno je u internetski obrazac upisati: ime i prezime, broj mobitela povezan s Lidl Plus korisničkim računom, email adresu povezanu s Lidl Plus korisničkim računom (opcionalno). Kupci koji se prijave na ovakav način automatski će dobiti jedno dodatno sudjelovanje ako za trajanja nagradne igre naprave kupnju tri proizvoda iz Lidlovog tjedna Amerike na istom računu i prilikom kupnje koriste Lidl Plus aplikaciju.

Originalni račun ili kopiju računa iz Lidl Plus aplikacije, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Podizanje nagrade neće biti moguće bez predočenja odgovarajućeg računa. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Ako račun s istim brojem koji je već prijavljen za nagradnu igru ponovno pošalje ista ili druga/e osoba/e, takva prijava će biti proglašena nevažećom. Bez obzira na broj prijavljenih računa, jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 1x Harley-Davidson Sportster 1200S, vrijednosti 143.500,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 143.500,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se 8.2.2022. za sve prijave od 31.1.2022. do 7.2.2022.

Dobitnik će biti izvučen u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija i javni bilježnik te će se o istome sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Ime dobitnika bit će objavljeno u roku 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici www.lidl.hr/amerika. Dobitnik nagrade bit će obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik će o dobitku biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr/amerika. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr/amerika prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podaci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na Internet stranici www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr/amerika.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/21
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 25. siječnja 2022.