Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Velika nagrada Italije“

(dalje u tekstu: „nagradna igra“)

 

Članak 1. Priređivač

 

Priređivač nagradne igre je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra započinje 19. listopada 2020. i traje do 25. listopada 2020. Nagradna igra se organizira i provodi na svim Lidl prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

 

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

 

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti najmanje tri proizvoda iz Lidlovog tjedna Italije (točan popis artikala bit će objavljen uz pravila na internet stranici www.lidl.hr) ili bilo koji proizvod robne marke Ernesto chef David Skoko.

(točan popis artikala za sudjelovanje u nagradnoj igri možete pogledati ovdje).

 

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od sljedećih načina:

 

- Poslati SMS sadržaja: Italija, broj računa, ime i prezime, broj telefona i kućna adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na 60221 (2,40 kn/SMS)

 

ili

 

- Ispuniti obrazac na internet stranici www.lidl.hr/italija (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela).

 

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Ukoliko račun s istim brojem ponovno pošalje  ista ili druge osobe, utoliko će predmetna prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

 

Članak 6. Nagradni fond

 

Nagradni fond sastoji se od:

  • Fiat 500 1.0 GSE BSG Sport vrijednosti 104.041,60 kuna (s uključenim PDV-om i PPMV-om), i
  • 3 x Škola kuhanja by David Skoko za dvije osobe, pojedinačna vrijednost nagrade 6.177,00 kn (s uključenim PDV-om)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 122.572,60 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

 

Izvlačenje dobitnika održat će se 26. listopada 2020. u prostorijama Priređivača. U izvlačenju će sudjelovati sve prijave pristigle za trajanja nagradne igre.

 

Dobitnik će biti izvučen putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

 

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija i javni bilježnik te će se o izvlačenju sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.lidl.hr. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti darovne kartice. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu), slike, video zapise i slično Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa primjenjivim propisima.

 

Članak 9. Ostale odredbe

 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.lidl.hr/italija. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na internet stranici https://tvrtka.lidl.hr/zastita-osobnih-podataka.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/20-01/447

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 12. listopada 2020.