Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Blagdansko veselje može početi!“

(dalje u tekstu: „nagradna igra“)

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 2. studenoga 2020. i traje do 27. prosinca 2020. Nagradna igra se organizira i provodi na svim Lidl prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je na istom računu kupiti najmanje tri proizvoda Lidl robnih marki Deluxe ili Favorina (točan popis artikala možete vidjeti ovdje).

 

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od sljedećih načina:

 

- Poslati SMS sadržaja: LIDL, broj računa, ime i prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60221 (2,40 kn/SMS)

 

ili

 

- Ispuniti obrazac na internet stranici www.lidl.hr/blagdani (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela).

 

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Ukoliko račun s istim brojem ponovno pošalje  ista ili druge osobe, utoliko će predmetna prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavne nagrade: BMW i3 vrijednosti 298.464,75 kuna
  • Tjednih nagrada: 8 x Apple Watch 6 sat, pojedinačna vrijednost nagrade 3503,04 kuna (svaki tjedan jedna nagrada)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 326.489,07 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • 9.11.2020. za prijave od  2.11.2020. do 8.11.2020. (1 dobitnik)
  • 16.11.2020. za prijave od  9.11.2020. do 15.11.2020. (1 dobitnik)
  • 23.11.2020. za prijave od  16.11.2020. do 22.11.2020. (1 dobitnik)
  • 30.11.2020. za prijave od  23.11.2020. do 29.11.2020. (1 dobitnik)
  • 7.12.2020. za prijave od  30.11.2020. do 6.12.2020. (1 dobitnik)
  • 14.12.2020. za prijave od  7.12.2020. do 13.12.2020. (1 dobitnik)
  • 21.12.2020. za prijave od  14.12.2020. do 20.12.2020. (1 dobitnik)
  • 28.12.2020. za prijave od  21.12.2020. do 27.12.2020. (1 dobitnik)

Izvlačenje dobitnika za glavnu nagradu održat će se 28. prosinca 2020.

 

Izvlačenja će se održati u prostorijama Priređivača. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija, a na izvlačenju za glavnu nagradu bit će prisutan i javni bilježnik. Za svako izvlačenje će se voditi zapisnik.

 

Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.lidl.hr/blagdani. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti darovne kartice. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu), slike, video zapise i slično Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.lidl.hr/blagdani. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.lidl.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima. Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

 

Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na internet stranici https://tvrtka.lidl.hr/zastita-osobnih-podataka.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/20-01/474

URBROJ: 513-07-21-01-20-2