Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Ovih blagdana obavi sve dok kažeš Lidl!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. iz Velike Gorice, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, MB 1646001, OIB 66089976432.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra započinje 3. studenoga 2022. i traje do 24. prosinca 2022. Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je na istom računu kupiti najmanje tri proizvoda Lidl robnih marki Deluxe ili Favorina (popis artikala za sudjelovanje u nagradnoj igri bit će objavljen na www.lidl.hr/bozic).

Nakon što se ispuni uvjet iz stavka 1. ovog članka, broj takvog računa potrebno je prijaviti na jedan od sljedećih načina:

  • Poslati SMS sadržaja: LIDL, broj računa, ime i prezime, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60777 (2,40 kn ili 0,32 € / SMS)

ili

  • Ispuniti obrazac na internet stranici www.lidl.hr/bozic (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela).

Korisnici Lidl Plus programa vjernosti mogu ostvariti jedno dodatno sudjelovanje tako da se prijave na stranici www.lidl.hr/bozic/lidl-plus. Potrebno je u internetski obrazac upisati: ime i prezime, broj mobitela povezan s Lidl Plus korisničkim računom, email adresu povezanu s Lidl Plus korisničkim računom (opcionalno). Kupci koji se prijave na ovakav način automatski će dobiti jedno dodatno sudjelovanje ako za trajanja nagradne igre naprave kupnju najmanje tri proizvoda Lidl robnih marki Deluxe ili Favorina na istom računu i prilikom kupnje tih proizvoda koriste Lidl Plus aplikaciju.

Originalni račun ili kopiju računa iz Lidl Plus aplikacije, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Podizanje nagrade neće biti moguće bez predočenja odgovarajućeg računa. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Ako račun s istim brojem koji je već prijavljen za nagradnu igru ponovno pošalje ista ili druga/e osoba/e, takva prijava će biti proglašena nevažećom. Bez obzira na broj prijavljenih računa, jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Prijava

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene dijakritičke znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo kojeg drugog društva izravno uključenog u realizaciju ove nagradne igre.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 8 x Lidl poklon bon ili kartica vrijednosti 45.000,00 kn / 5.972,53 €

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 360.000,00 kn / 47.780,21 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 27. 12. 2022.

Dobitnici će biti izvučeni u sjedištu Priređivača, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija će se o istima sačiniti zapisnik. Komisija će provjeriti zadovoljava li izvučena prijava ova pravila nagradne igre. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku 8 dana od dana izvlačenja na Internet stranici www.lidl.hr/bozic. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana primljene obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Istekom navedenog roka gubi se pravo na nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s primjenjivim propisima.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.lidl.hr/bozic. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.lidl.hr/bozic prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Priređivač će, kao voditelj obrade, poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe ove nagradne igre te se neće koristiti u druge svrhe, osim ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.

Pružanje osobnih podataka je nužan uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri i njezinu urednu provedbu. Ako se podaci ne pruže, tada nije moguće sudjelovati u nagradnoj igri. Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka te o pravima koja imaju kao ispitanici, kupci mogu pronaći na Internet stranici https://www.lidl.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka.

U slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade svojih osobnih podataka, sudionici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: zastita_podataka@lidl.hr.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.lidl.hr/bozic.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/482
URBROJ: 513-07-21-01-22-2